Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Quy chế này quy định chi tiết các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, bao gồm: hoạt động quản lý, bảo tôn, tu bổ, phục hồi; khảo sát, nghiên cứu đầu tư, xây dựng; tham quan, du lịch; nuôi trồng, khai thác thủy sản; hoạt động giao thông đường thủy; vận chuyển, kinh doanh; tổ chức văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí; làm phim, quảng cáo; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; cư trú tạm thời và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, phối hợp trong quản lý để bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Quy chế bao gồm 5 chương, 45điều bao gồm các nội dung cụ thể như: quy định cụ thể vềbảo vệ, tu bổ, phục hồi di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long;  quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản lý hoạt động cư trú….
Quyết định này thay thế Quyết định số 4216/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ Long.
Quy chế vừa được ban hành ngoài bổ sung thêm một số quy định như: hoạt động làm phim, quảng cáo trên vịnh Hạ Long; hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản; các hoạt động đầu tư, xây dựng…còn chỉ rõ cụ thể, chi tiết hơn trách nhiệm các sở, ngành , đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp quản lý,bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long là một trong những cơ sở pháp lý giúp các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác bảo tồn phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long./.


Đối tác khách hàng