Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Ngày 10/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long ban hành Kế hoạch số 122/KH-BQLVHL về việc triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 – 2025. Theo đó, đối tượng tham gia là các đơn vị trực thuộc và cán bộ viên chức lao động Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Nội dung thi đua được chia thành 2 phần: đối với tập thể sẽ “thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” và đối với viên chức lao động là “thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng đã đề ra các tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.
Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025 ở 3 mốc cụ thể. Năm 2019 -2021 là thời gian tổ chức phát động, ban hành, triển khai Kế hoạch; Năm 2022, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Và năm 2025, là thời gian tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2025.
Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của VCLĐ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh, phong cách làm việc của đội ngũ VCLĐ Ban quản lý vịnh Hạ Long “gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện”; đồng thời đẩy mạnh việc học   tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long./.

 

Hương Quỳnh


Đối tác khách hàng