Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị tạm giữ (lần 2)

     Ngày 18.01, UBND thành phố Hạ Long đã có Thông báo số 43/TB-UBND về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ. Ngày 22/01 UBND thành phố Hạ Long có Thông báo số 53/TB-UBND về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ (lần 2).
     Trong thời hạn 07  ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến làm việc kèm theo giấy tờ hợp pháp của tài sản, UBND thành phố Hạ Long sẽ tiến hành xử lý các phương tiện trên theo quy định của pháp luật.
     Thông tin chi tiết của Thông báo, truy cập link https://drive.google.com/file/d/1StgGgpsNRdh8wUtk9FfdSxuNU0vjxTQd/view?usp=sharing



Nga Anh


Đối tác khách hàng