Triển khai Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 7/7/0217 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 -2021

     Ngày 10.10.2017, UBND thành phố Hạ Long ban hành kế hoạch số 235/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 7/7/0217 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 - 2021.
     Theo đó, UBND thành phố Hạ Long đã đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch quản lý di sản TNTG vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 – 2021: Bảo tồn nguyên trạng giá trị toàn cầu của Di sản TNTG vịnh Hạ Long, phát huy bền vững các giá trị Di sản TNTG vịnh Hạ Long ở tầm quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, xây dựng Hạ Long trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và quốc gia…. Năm 2018, phấn đấu đón tiếp và phục vụ trên 4 triệu lượt khách thăm vịnh Hạ Long, trong đó khách quốc tế đạt 2,5 triệu lượt, doanh thu từ phí tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1,200 tỷ đồng; trên 90% các điểm tham quan đang đón tiếp, phục vụ khách du lịch được chỉnh trang, nâng cấp; 100% các tổ chức, các nhân đăng ký hoạt động và ký hợp đồng hoạt động dịch vụ với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, tổ chức quản lý và giám sát các đơn vị đã ký hợp đồng; trên 85% chất thải rắn tại các điểm tham quan, tàu vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long được thu gom và vận chuyển về bờ xử lý; khảo sát, khoanh vùng từ 1 đến 2 khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao để phục vụ công tác bảo tồn, duy trì nguồn gen; hoàn thành nâng cấp Website vịnh Hạ Long, 100% các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long được phủ sóng Wifi miễn phí để khách du lịch có thể truy cập thông tin liên quan đến du lịch vịnh Hạ Long; hoàn thành lắp đặt camera tại cảng tàu du lịch, các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long phục vụ công tác quản lý; tuyên truyền, vận động 100% tàu du lịch lắp đặt camera giám sắt hành trình và phục vụ hoạt động điều hành tàu du lịch. Năm 2021, phấn đấu đón tiếp và phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long đạt 5,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3,8 triệu; doanh thu từ phí tham quan vịnh Hạ Long đạt 1,500 tỷ đồng; trồng phục hồi khoảng 30ha rừng ngập mặn; 100% chất thải rắn tại các điểm tham quan, tàu thuyền du lịch trên vịnh Hạ Long được thu gom và vận chuyển về bờ xử lý; trên 80% lượng nước sinh hoạt ven bờ thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả được xử lý theo quy chuẩn trước khi xả ra biển; trên 80% nước thải từ hoạt động khai thác, kinh doanh than được xử lý trước khi thải ra môi trường; 100% các khu công nghiệp ven bè vịnh Hạ Long phải có trạm xử lý nước thải công nghiệp; 100% nguồn gây ô nhiễm môi trường vịnh Hạ Long được giám sát.
     Ban quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thuộc UBND thành phố Hạ Long triển khai kế hoạch này đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo tồn các giá trị vịnh Hạ Long và triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch quản lý di sản TNTG vịnh Hạ Long, ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh….


Đối tác khách hàng